Algemene voorwaarden

 

1. OVER DEZE VOORWAARDEN

1.1. WAAROM MOET IK DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN LEZEN?

Dit is de officiële website van de 'Anders in Antwerpen'-campagne van ABVV-regio Antwerpen.

Deze voorwaarden bepalen hoe u de 'Anders in Antwerpen'-website mag gebruiken om 'Anders in Antwerpen'-content te bekijken, te beluisteren, te lezen en/of te (her)gebruiken.

Wanneer u de 'Anders in Antwerpen'-website gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. ABVV-regio Antwerpen raadt u aan ze aandachtig te lezen vooraleer u de 'Anders in Antwerpen'-onlinediensten verder gebruikt. 

1.2. WAT IS HET DOEL VAN DEZE WEBSITE?

Het doel van deze website is meningen te ontvangen en deze in te zetten in de 'Anders in Antwerpen'-campagne. Dit op de website en op de sociale media van ABVV-regio Antwerpen: Facebook en Twitter. Dit enkel na goedkeuring, via de opt-in op de website.

1.3. WIE STELT DE 'ANDERS IN ANTWERPEN'-WEBSITE TER BESCHIKKING?

De 'Anders in Antwerpen'-website wordt u ter beschikking gesteld door ABVV-regio Antwerpen met maatschappelijke zetel te Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen. In deze voorwaarden wordt telkens verwezen naar "ABVV-regio Antwerpen". Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of via info@andersinantwerpen.be

1.4. KUNNEN DE VOORWAARDEN VERANDEREN?

ABVV-regio Antwerpen kan deze voorwaarden op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de 'Anders in Antwerpen'-website en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. ABVV-regio Antwerpen raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Onderaan deze pagina staat telkens de datum van de laatste versie vermeld.

2. OVER UW BIJDRAGEN OP DE ‘ANDERS IN ANTWERPEN’-WEBSITE

2.1. KAN IK EEN ACTIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN EEN ‘ANDERS IN ANTWERPEN’-WEBSITE?

ABVV-regio Antwerpen biedt u de mogelijkheid om eigen bijdragen onder de vorm van tekst-, video- en fotoverhalen te delen op de 'Anders in Antwerpen'-website. ABVV-regio Antwerpen maakt duidelijk hoe u dat kunt doen.

2.2. WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR ACTIEVE BIJDRAGEN AAN DE ‘ANDERS IN ANTWERPEN’-WEBSITE

Uw bijdrage op de 'Anders in Antwerpen'-website mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor de campagne en het kanaal waaraan u deelneemt. De 'Anders in Antwerpen'-website staat open voor iedereen die een constructieve bijdrage levert, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands.

Bij uw bijdrage moet u een controleerbare voornaam en naam vermelden en een werkend e-mailadres waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Alleen uw voornaam wordt gepubliceerd op de website van 'Anders in Antwerpen'. Uw familienaam wordt enkel mits schriftelijke toestemming gepubliceerd.

De persoonsgegevens die u aan ABVV-regio Antwerpen verstrekt, kan ABVV-regio Antwerpen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgeven, bijvoorbeeld als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd online gedrag.

ABVV-regio Antwerpen heeft het recht om uw bijdrage te weren, onder meer:

  • als ze extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend is;
  • als ze lasterlijk is of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevat;
  • als ze gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevat;
  • als volledige zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
  • in het algemeen als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden.

De 'Anders in Antwerpen'-website maakt gebruik van premoderatie. Daarbij wordt iedere bijdrage gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. ABVV-regio Antwerpen kan uw bijdrage ook inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). ABVV-regio Antwerpen heeft het recht om (automatische) filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.

ABVV-regio Antwerpen kan zonder kennisgeving een bijdrage weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Als u een ongepaste bijdrage instuurt, heeft ABVV het recht u als deelnemer te schrappen. ABVV-regio Antwerpen hoeft zijn weigering en/of schrapping niet te motiveren.

Als u een echte klacht wilt indienen, moet u de formele klachtenprocedure volgen (zie punt 7).

2.3. WAAROP MOET U LETTEN ALS U EEN BIJDRAGE INSTUURT?

Als u een bijdrage levert aan de 'Anders in Antwerpen'-website, geeft u ABVV het onbeperkte recht om ze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren via elk medium (bijvoorbeeld op de ABVV-regio Antwerpen-website, de 'Anders in Antwerpen'-website en sociale media). ABVV-regio Antwerpen is u daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd.

U moet ervoor zorgen dat uw bijdrage geen inbreuk pleegt op andermans rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten). Dat betekent dat u zelf over alle rechten op uw bijdrage beschikt en/of dat u over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de 'Anders in Antwerpen'-website. ABVV-regio Antwerpen draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en u vrijwaart ABVV-regio Antwerpen tegen aanspraken van derden in dit verband.

3. OVER DE BESCHERMING VAN UW PRIVACY

Ik ben bezorgd over mijn privacy. Wat kan ABVV-regio Antwerpen met mijn persoonlijke gegevens doen?

ABVV-regio Antwerpen vindt de bescherming van uw privacy heel belangrijk. Hieronder wordt beschreven hoe ABVV-regio Antwerpen omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de ‘Anders in Antwerpen’-website worden gebruikt.

3.1. COOKIES OP DEZE WEBSITE

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van uw computer op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.

Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

3.2. OP WELKE MANIER VERZAMELT ABVV-REGIO ANTWERPEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.

Om een verhaal in te dienen op de 'Anders in Antwerpen'-website, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam, leeftijd en provincie. Deze gegevens worden opgeslagen in de ABVV-regio Antwerpen database.

Gegevens die u niet zelf aan ons meedeelt.

We verzamelen gegevens over de 'Anders in Antwerpen'-website die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt, zoals wanneer u een video op onze websites bekijkt. Op deze manier kunnen we de 'Anders in Antwerpen'-content aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt.

Dit gaat meer bepaald over: 

  • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke verhalen of video’s u heeft gelezen, beluisterd of bekeken, en of u helemaal tot het einde heeft gelezen, geluisterd of gekeken.
  • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen. 

ABVV-regio Antwerpen maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op het cookiebeleid van ABVV-regio Antwerpen. 

3.3. WAARVOOR GEBRUIKEN WE DE VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

3.3.1. OM DE ABVV-REGIO ANTWERPEN-DIENSTEN TE KUNNEN VERLENEN

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van de 'Anders in Antwerpen'-diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan de 'Anders in Antwerpen'-website, of uw feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

3.3.2. OM DE ABVV-REGIO ANTWERPEN-DIENSTEN TE KUNNEN ANALYSEREN EN VERBETEREN

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke ABVV-regio Antwerpen- content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat u als gebruiker leest, beluistert, bekijkt of gebruikt, kunnen we de nodige feedback verzamelen om onze campagne relevanter te maken. In dat verband kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze ABVV-regio Antwerpen-content voortdurend verbeteren om ons aanbod zo relevant mogelijk voor onze gebruikers te maken en te houden. 

3.4. WORDEN UW GEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN DOORGEGEVEN?

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

3.4.1. SOCIALE MEDIA

Bepaalde 'Anders in Antwerpen'-pagina’s bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. ABVV-regio Antwerpen heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door ABVV-regio Antwerpen worden verzameld. 

3.4.2. AUTORITEITEN

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechterlijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en om aan te pakken of de rechten van ABVV-regio Antwerpen te beschermen. 

3.5. HOE KAN U UW GEGEVENS BEHEREN EN EVENTUEEL VERWIJDEREN?

Op elk moment kan u de persoonlijke gegevens die ABVV-regio Antwerpen over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden.

4. OVER DE KLACHTEN

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een 'Anders in Antwerpen'-onlinedienst en/of de 'Anders in Antwerpen'-content?

Klachten over de 'Anders in Antwerpen'-onlinediensten en/of de 'Anders in Antwerpen'-content moet u indienen via volgend e-mailadres:  info@andersinantwerpen.be

5. OVER DE  AANSPRAKELIJKHEID

5.1. WELKE VERANTWOORDELIJKHEID HEEFT ABVV-REGIO ANTWERPEN VOOR DE ‘ANDERS IN ANTWERPEN’-ONLINEDIENSTEN EN DE ‘ANDERS IN ANTWERPEN’-CONTENT?

De informatie op de ‘Anders in Antwerpen’-website en/of in de ‘Anders in Antwerpen’-content is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. ABVV-regio Antwerpen streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren, maar zij kan u niet garanderen dat de content juist, volledig en accuraat is. ABVV-regio Antwerpen kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de 'Anders in Antwerpen'-website en/of de 'Anders in Antwerpen'-content.

ABVV-regio Antwerpen heeft het recht om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf de 'Anders in Antwerpen'-website en/of in de 'Anders in Antwerpen'-content te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van ABVV-regio Antwerpen-onlinediensten hebt u geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie.

ABVV-regio Antwerpen is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van 'Anders in Antwerpen'-content. Zo neemt ABVV-regio Antwerpen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de 'Anders in Antwerpen'-website en de 'Anders in Antwerpen'-content geen virussen bevatten, maar ABVV-regio Antwerpen kan dit niet garanderen. Bijgevolg dient u hiervoor zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het installeren van anti-virus-software).

5.2. WAT IS UW VERANTWOORDELIJKHEID?

U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden.

ABVV-regio Antwerpen blijft verantwoordelijk voor de aangeboden 'Anders in Antwerpen'-website en 'Anders in Antwerpen'-content, maar u bent verantwoordelijk voor het hergebruik ervan (bijvoorbeeld door embedding) en u vrijwaart ABVV-regio Antwerpen tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. ABVV-regio Antwerpen heeft altijd het recht om de 'Anders in Antwerpen'-content te laten verwijderen op uw website.

 

Deze voorwaarden werden laatst geüpdatet op 24/04/2018